Algemene leveringsvoorwaarden

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tot het vervaardigen, repareren, aanpassen en/of leveren van orthopedische (maat-) orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen;
 3. Leverancier; Frank Jol B.V. en alle daaraan gerelateerde dochtervennootschappen die actief zijn als vervaardiger van en/of verhandelen van orthopedische (maat-)schoenen, orthesen, prothesen, therapeutisch elastische kousen en overige orthopedische voorzieningen;
 4. Cliënt: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon met wie en/of ten behoeve van wie de leverancier een overeenkomst heeft gesloten of met wie de leverancier daarover in onderhandeling is;

Artikel 2: toepasselijkheid, geldigheid en bekendmaking

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Leverancier aan een cliënt, en op alle bestellingen die een cliënt bij Leverancier verricht, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: aard van de te leveren diensten

 1. De diensten die Leverancier verricht zijn geen handelingen op het gebied van de geneeskunst, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat zij dat wel zijn.

Artikel 4: nietigheid of vernietiging van (een deel van) de voorwaarden

 1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet.
 2. In geval van nietigheid of vernietiging zoals in het eerste lid bedoeld zullen partijen voor die bepalingen een regeling in de plaats stellen die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

Artikel 5: de offerte

 1. Leverancier brengt een offerte of aanbieding schriftelijk uit.
 2. De cliënt erkent dat de voorwaarden en inhoud van de offerte in belangrijke mate worden opgesteld op basis van relevante gegevens die door de cliënt aan Leverancier worden verstrekt. De cliënt verplicht zich dan ook om alle relevante informatie bij aanvang te verstrekken teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen om de opdracht naar behoren te kunnen verrichten.
 3. Offertes en aanbiedingen hebben, tenzij anders overeengekomen, een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte dan wel de aanbieding; zij zijn gebaseerd op de door of namens de cliënt door een behandelend deskundige verstrekte gegevens en de door Leverancier gedane opmetingen, voor zover deze hebben plaatsgevonden. Indien eerst na het verstrijken van deze 30 dagen de schriftelijke opdracht tot het uitvoeren van de in de offerte omschreven werkzaamheden dan wel levering van de in de offerte of aanbieding omschreven zaken wordt ontvangen, heeft Leverancier het recht om deze opdracht te weigeren.
 4. Indien Leverancier niet binnen vijf werkdagen na ontvangst van de opdracht als bedoeld in het vorige lid heeft gereageerd, mag de gegeven opdracht als bevestigd worden beschouwd en is Leverancier gehouden deze uit te voeren conform de door hem uitgebrachte offerte dan wel aanbieding.

Artikel 6: de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen partijen komt normaliter tot stand door een schriftelijke opdracht van de cliënt tot het uitvoeren van de in de offerte omschreven werkzaamheden en/of tot het leveren van de in de offerte of aanbieding omschreven zaken. Onder schriftelijke opdracht wordt tevens verstaan een voor akkoord getekende offerte of aanbieding.

Artikel 7: de prijs en prijswijzigingen

 1. De prijs die een cliënt moet betalen voor de door Leverancier verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken wordt vooraf, dus vóór uitvoering van de werkzaamheden dan wel vóór levering van de zaken, overeengekomen tussen partijen.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief BTW en/of andere heffingen.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, is Leverancier gerechtigd een evenredige verhoging in rekening te brengen.
 4. De cliënt heeft het recht binnen twee weken na ontvangst van een bericht over de verhoging van de te betalen prijs, de overeenkomst te ontbinden, onder verrekening van de reeds door Leverancier gemaakte kosten.
 5. De cliënt heeft het in artikel 7 lid 4 bedoelde recht niet indien de verhoging van de te betalen prijs het gevolg is van een prijswijziging die voortvloeit uit een wettelijke bepaling of een door of vanwege de overheid uitgevaardigde maatregel.

Artikel 8: de aflevering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, worden zaken aan de cliënt afgeleverd in het bedrijf of filiaal van Leverancier.
 2. Indien de cliënt verzoekt om de af te leveren zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar het door hem opgegeven adres dan reizen deze zaken voor rekening en risico van de cliënt.
 3. De wijze van vervoer van de af te leveren zaken wordt in beginsel door Leverancier bepaald tenzij de cliënt tijdig bekend maakt hoe hij wenst dat het vervoer plaatsvindt.
 4. Leverancier behoudt zich het eigendom van de te leveren en/of geleverde zaken voor tot het moment waarop de cliënt aan al zijn verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan.

Artikel 9: de levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de eventueel in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de werkzaamheden redelijkerwijs moeten worden verricht en/of de zaken redelijkerwijze moeten worden geleverd.
 2. Een bedongen levertijd gaat pas in op het moment dat alle voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijke administratieve en technische gegevens in het bezit zijn van Leverancier. Leverancier meldt de datum van ingang van de levertijd aan de cliënt.
 3. De opgave van de levertijd geschiedt zo nauwkeurig mogelijk door het Leverancier. Deze verplicht zich om zich zoveel mogelijk aan de bepaalde levertijd te houden. De bepaalde levertijd is geen fatale termijn. Indien de bepaalde levertijd niet gehaald wordt, doet de Leverancier opgave van reden van vertraging en geeft zij een nieuwe levertijd.
 4. Indien de vertraging in de levertijd te wijten is aan de Cliënt, dan wel in zijn risicosfeer ligt, bijvoorbeeld door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens, dan gaat de levertijd pas in na ontvangst van de correcte gegevens of herstel van het gebrek aan de zijde van de Cliënt.
 5. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de Cliënt lijdt door overschrijding van de levertijd.

Artikel 10: de betaling

 1. Betaling vindt plaats in contanten voor of bij de aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Indien afgesproken is dat op rekening betaald zal worden, geschiedt de betaling uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum op de door Leverancier aangegeven wijze.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de cliënt betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 3. Leverancier heeft het recht om vooruitbetaling van maximaal 50% van de overeengekomen prijs te verlangen, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk is.

Artikel 11: Wanbetaling

 1. De cliënt is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Leverancier zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt alsnog de gelegenheid om binnen 14 dagen na de dagtekening van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. Indien de cliënt na het verstrijken van de termijn van 14 dagen als bedoeld in artikel 11 lid 1 het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan, is hij vanaf de vervaldatum van de betalingsherinnering de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het nog openstaande bedrag, vanaf de vervaldag van de betalingsherinnering tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand zal gelden als gehele maand.
 3. Alle door Leverancier ter incassering van haar vordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op ten minste 15% van het door de cliënt nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,00.
 4. Zolang de cliënt het volledige bedrag van de openstaande facturen niet heeft voldaan, waaronder ook te verstaan de betaling van de wettelijke rente en de overige kosten die in verband met de te late betaling van de facturen zijn gemaakt, blijft de door Leverancier aan de cliënt geleverde zaak het eigendom van Leverancier en kan deze zaak te allen tijde door Leverancier worden teruggevorderd.
 5. Indien Leverancier tot terugvordering van een zaak als bedoeld in artikel 11 lid 4 wenst over te gaan, deelt hij dit schriftelijk mede aan de cliënt. De cliënt is verplicht om binnen vijf kalenderdagen na dagtekening van de mededeling tot terugvordering de zaak franco aan Leverancier terug te zenden, dan wel het volledige bedrag van de nog openstaande facturen te voldoen.

Artikel 12: tussentijdse beëindiging

1. Leverancier is bevoegd de overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de cliënt indien:
• de cliënt in verzuim is, dan wel enige verplichting jegens Leverancier niet nakomt;
• de cliënt in staat van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie komt te verkeren, dan wel anderszins de beschikkingsmacht over zijn gehele of gedeeltelijke vermogen verliest of heeft verloren.
2. In geval van beëindiging in de zin van artikel 12 lid 1 is de cliënt aansprakelijk voor alle reeds door Leverancier gemaakte kosten en is zij gehouden die te vergoeden.

Artikel 13: aansprakelijkheid

 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. De cliënt vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de cliënt geleverde zaken en/of ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 3. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of op enigerlei wijze verband houdt met het feit dat cliënt heeft nagelaten alle relevante informatie aan Leverancier te verstrekken.
 4. Leverancier aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van reparaties of aanpassingen, in welke vorm dan ook, die door de cliënt zelf of derden zijn verricht of aangebracht aan door Leverancier geleverde producten.
 5. Leverancier is slechts aansprakelijk voor directe schade voor zover in dit artikel is bepaald.
 6. Aansprakelijkheid van Leverancier voor zaakschade en/of schade wegens overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door een gebrek in een product dat Leverancier niet zelf heeft vervaardigd, is uitgesloten.
 7. De cliënt vrijwaart Leverancier voor de onder artikel 14 lid 4 genoemde schade. De cliënt spreekt dan rechtstreeks de producent aan.
 8. Leverancier is nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden voor directe kosten en schade die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan tot het bedrag waarvoor Leverancier zich ter zake heeft verzekerd.
 9. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering overgaat, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid als bedoeld in lid 6 van dit artikel beperkt tot het factuurbedrag maar nimmer hoger dan een bedrag ad € 75.000, -.
 10. Een eventuele vordering tot schadevergoeding dient door de cliënt binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis waaraan de vordering ten grondslag ligt, te worden ingediend. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde worden ingediend, zijn nietig.

Artikel 14: garantie

 1. Voor wat betreft de pasvorm geldt -bij een gelijkblijvende situatie- een garantie zoals Leverancier dit bij u aangeeft.
 2. Voor wat betreft het materiaal en de technische kwaliteit van het geleverde orthopedisch orthese, prothese of de therapeutisch elastische kousen geldt een garantie van zes maanden na de levering.
 3. Voor wat betreft de normale slijtage, dan wel onzorgvuldig gebruik, zijn de garantiebepalingen niet van toepassing.
 4. Geringe afwijkingen geven de cliënt geen recht op hernieuwde levering. Een naar maat vervaardigd product kan niet worden teruggenomen en geeft geen recht op hernieuwde levering indien de vervaardiging is gebaseerd op foutieve gegevens die door de cliënt aan Leverancier zijn verstrekt.

Artikel 15: klachten

 1. Een klacht over de door Leverancier verrichte werkzaamheden of de door Leverancier geleverde zaak wordt in behandeling genomen volgens het klachtenreglement welke te vinden is op de website van de Leverancier.

Artikel 16: Nederlands recht

 1. Op rechtsverhoudingen tussen Leverancier en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing.