Privacyverklaring

Voor de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt Frank Jol B.V. (hierna: ‘Frank Jol’) persoonsgegevens. Frank Jol vindt het belangrijk dat er op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit privacystatement lichten wij graag toe hoe wij omgaan met persoonsgegevens en medische gegevens, hoe wij de vertrouwelijkheid van deze gegevens waarborgen en welke rechten u heeft.

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en privacyregelgeving en worden alleen gebruikt op de wijze zoals beschreven in deze verklaring.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijk persoon kan worden geïdentificeerd. Frank Jol verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. basisinformatie zoals uw naam (voorletters, voornamen, achternaam etc.), geboortedatum en geslacht;
 2. contactgegevens zoals adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
 3. uw huidige behandelaar/instrumentmaker, uw arts, ziekenhuis, huidig type product, huidige leverancier, eventueel beeldmateriaal;
 4. sommige medische gegevens: deze gegevens verzamelen wij alleen als wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen en voor zover dit noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 5. aanvullende gegevens zoals BSN-nummer, soort legitimatie, documentnummer, uw bank- en betaalgegevens en gegevens die betrekking hebben op uw zorgverzekering;
 6. alle overige gegevens die wij van u of over u ontvangen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens verwerkt?
Frank Jol verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • de gegevens onder (a), (b), (c), (d) en (e) worden verzameld middels het formulier op de website en worden verwerkt in verband met het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst, zoals het maken van een intake-afspraak en de voorbereiding hiervan;
 • de gegevens onder (a), (b) en (e) worden daarnaast verwerkt om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie correct te laten verlopen en een controle op verzekeringsgegevens uit te kunnen voeren;
 • de gegevens onder (a) en (b) worden gebruikt om met u in contact te kunnen treden in verband met de nazorg en controle of om te reageren op de gestelde vragen;
 • de gegevens onder (e) om declaraties op te stellen en naar uw zorgverzekering te verzenden;
 • uw bank- en betaalgegevens voor het eventueel verzenden van facturen indien er geen dekking onder de zorgverzekering is.

Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. Frank Jol baseert de verwerking van uw persoonsgegevens op de navolgende rechtsgronden:

 • voor de uitvoering van de overeenkomst waar u als betrokkene partij bent;
 • als er een wettelijke verplichting is;
 • als u uitdrukkelijke toestemming heeft verleend voor het verwerken van uw medische gegevens. Deze toestemming vragen wij voor verwerking van gegevens die zijn aan te merken als gegevens voor uw gezondheid.

Indien Frank Jol uw persoonsgegevens verwerkt voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Frank Jol u hiervan op de hoogte stellen en waar wettelijk verplicht toestemming vragen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Frank Jol zal uw persoonsgegevens in principe niet delen met derden. Uw persoonsgegevens worden door Frank Jol enkel gedeeld met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en steeds in het kader van bovengenoemde doeleinden. In de onderstaande gevallen worden gegevens gedeeld:

Voor haar administratie deelt Frank Jol uw persoonsgegevens met ‘ZorgAdmin’, een product van Prosoftware.
Daarnaast delen wij persoonsgegevens met de betreffende zorgverzekeraar en eventueel zorgkantoor in verband met declaraties en vergoedingen.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gedeeld met de arts, therapeut of zorgverlener waar u onder behandeling bent.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Frank Jol, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens af te geven aan bijvoorbeeld overheidsinstanties. Wij zullen persoonsgegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan u te informeren over een dergelijke afgifte.

Hoe slaan wij uw persoonsgegevens op?
Frank Jol heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers van Frank Jol.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Frank Jol bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Nadat uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze verwijderd.

 • De bewaartermijn voor medische gegevens is volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst in principe 15 jaar vanaf de laatste behandeling, tenzij langer bewaren noodzakelijk is.
 • Daarnaast worden foto’s van producten en/of de stomp bewaard om afstellingen en maatvoeringen te controleren. Hiervoor geldt dezelfde bewaartermijn als de medische gegevens.
 • De modellen, mallen en (oude) producten, voor zover herleidbaar naar uw persoon, worden 3 jaar bewaard.
 • Andere gegevens – zoals uw NAW-gegevens, contactgegevens, gegevens met betrekking tot uw zorgverzekeraar en uw bank- en betaalgegevens – bewaren wij 15 Jaar.

Cookiestatement
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke uw computer ontvangt wanneer u onze website bezoekt. Cookies worden toegepast op vrijwel alle websites. Het gebruik van cookies is voor de dienstverlening van de website van groot belang.

Frank Jol maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics verzamelt op basis van anonieme tracking het surfgedrag van de websitebezoekers om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren. Deze informatie wordt gegenereerd door middel van het plaatsen van cookies op uw computer en vervolgens doorgestuurd naar computers van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google Analytics is bij Frank Jol zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt waardoor gegevens nooit naar u of uw IP-adres te herleiden zijn. Daarnaast zal de informatie niet worden gedeeld met Google of andere partijen.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u onder andere recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij over u bewaren, rectificatie en kunt u een verzoek indienen voor het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor (delen van bovenstaande) gegevensverwerking in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u op elk moment een e-mail sturen naar info@frankjol.nl. Binnen een maand na uw verzoek hoort u of we hieraan kunnen voldoen en op welke wijze. Bovendien heeft u op elk moment het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigen van de privacyverklaring
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Wij adviseren daarom om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Frank Jol of over deze privacyverklaring, kunt u contact opnemen met ons via info@frankjol.nl.

Onze contactgegevens zijn:

Frank Jol B.V.
Beemsterstraat 652
1027 ED Amsterdam
020-820 4284